Kunderberg

Omdat het bezoek van deze site zeer gering is hebben we besloten deze site op korte termijn op te heffen. Voor meer informatie over de jacht en natuur verwijzen wij naar de facebooksite van "de vrienden van de Putberg en Kunderberg".

De Kunderberg is een uniek klein Natura 2000 gebiedje in Voerendaal, ingeklemd tussen de A76 en A79 en de dorpjes Kunrade en Ubachsberg.
Het gebied is zo’n 2,5 x 3 km groot en grenst aan een ander Natura 2000 gebied, het Imstenraderbos. Het wordt deels door StaatsBosBeheer, deels door boeren benut. Het bestaat uit enkele bosjes, holle wegen en de beroemde kalkgraslanden met orchideeën, begrensd door stukken landbouwgrond. Er komen zeldzame planten en dieren voor, zoals de muggenorchis, kuifvleugeltjesbloem, aarddistel, kalkwalstro, echte gamander, hauwklaver, beemdhaver..
Een klein afgesloten gedeelte van de Kunderberg (ca. 2 ha grond) wordt door de werkgroep op natuurlijke wijze onderhouden. Er zijn enkele poelen aangelegd, waar o.a. de zeldzame vroedmeesterpad zich genesteld heeft en er zijn nestkasten voor uilen en torenvalken opgehangen.
Natuurliefhebbers, ecologen en floristen uit heel Nederland komen naar de Kunderberg om te genieten van de unieke natuur, en voor mensen uit Voerendaal en omstreken is het een geliefd wandelgebied. Met geluk kun je soms een haas, konijntje, ree of vosje zien.
De onverharde weg door het terrein wordt door schoolkinderen uit Ubachsberg gebruikt om naar school te fietsen.
Achteruitgang
Voor al deze mensen is het een bijzondere ervaring wanneer zij een haas of ree tegenkomen. Dit wordt echter elk jaar zeldzamer. De bewoners aan de voet van de Kunderberg wonen er vaak al tientallen jaren en weten dat er vroeger veel meer hazen, reeën, konijnen, vossen, fazanten en patrijzen waren. Het is nu een zeldzaamheid geworden om deze dieren in het wild te zien. Ook het aantal vogels en kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën is sterk terug gelopen. Het is bekend dat er een algemene teruggang is van de biodiversiteit in Nederland.

Wie zijn wij

Aan de voet van de Kunderberg woont een groep mensen die er vaak al jarenlang woont. Zij hebben met verdriet gezien hoe de wildstand in de afgelopen jaren steeds verder achteruit is gegaan en hoe ‘hun’ dieren door jagers worden gedood. De dieren waar ze vroeger zo van genoten zijn nauwelijks meer te zien. Patrijzen zijn helemaal verdwenen.
De werkgroep Kunderberg is uit deze mensen voortgekomen. Zij zijn gestart met een online petitie om de jacht op ‘hun’ dieren te verbieden. Tot hun verrasing hebben in korte tijd bijna 1100 mensen deze petitie getekend, de meesten uit Voerendaal en omgeving, maar ook mensen die verder weg wonen, voor wie dit een geliefd vakantiegebied is, ecologen, plant- en dierliefhebbers.
De jacht

Jagers betalen aan grondeigenaren (boeren, maar ook bijvoorbeeld de gemeente Voerendaal die 50 ha grond in bezit heeft) pacht om er dieren te mogen doden. Ze plaatsen jachthutten en hoogzitten illegaal op agrarische gronden aan de rand van natuurgebieden of bosjes. Volgens het bestemmingsplan mogen de hutten hier niet staan. De jagers krijgen subsidies van de Provincie (onder andere voor nachtkijkers), dus indirect betalen wij mee aan het doden van dieren.

waar jagen jagers op
1. De dieren van de wildlijst (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif), mogen in bepaalde seizoenen onbeperkt geschoten worden. Echter de haas en het konijn staan inmiddels op de rode lijst van bedreigde diersoorten en houtduif en wilde eend zijn ernstig in getal achteruit gegaan. De Fauna Beheer Eenheid Limburg geeft in reactie hier op aan dat de contracten met grondbezitters langjarig zijn en dat ze niet gaan betalen terwijl ze niet mogen ‘oogsten’. Jagers hebben een wettelijke verplichting om de 5 wildsoorten zodanig te beheren dat eeb redelijke stand van deze soorten geborgd is. Ze maken samen met boeren uit hoeveel en welke dieren ze ‘oogsten’.

2. Landelijke vrijstelling:
dieren waar een boer een klacht over heeft (houtduif, konijn, vos, kauw, zwarte kraai en Canadese gans). Deze dieren zijn het hele jaar vrij af te schieten.

3. Provinciale vrijstelling:
Deze ontheffingen kunnen voor de provincie, per diersoort, of per grondgebruiker worden verleend. Voor de Provincie Limburg zijn o.a. ontheffingen voor ree, wild zwijn, vos, diverse ganzen, kauw, roek en diverse onbeschermde soorten verleend.

Als motivatie voor het doden van dieren geven jagers aan dat zij dat doen vanwege
- verkeersveiligheid: echter er zijn geen accurate cijfers beschikbaar over de locaties en hoeveelheid verkeersongevallen waarbij wilde dieren betrokken zijn. Wilde dieren zullen vooral onverwachts de weg opschieten wanneer zij opgejaagd worden, dus een relatie met jachtpartijen zou onderzocht moeten worden. Verkeersveiligheid kan ook op andere manieren vergroot worden, bijvoorbeeld door snelheidsbeperkingen, afrasteringen, en andere afschrikkende maatregelen.
- schade aan gewassen of andere dieren. Ook hier bestaan andere methodes om schade te beperken, bijvoorbeeld een schrikdraad rond gewassen of andere afschrikmethodes.
- het is hun hobby, waar ze veel geld aan uitgeven. Het plezier van het doden en eten/verkopen van dieren, vaak in combinatie met het door de natuur rijden in terreinwagens.

Een groot aantal van de aangeschoten dieren is niet meteen dood. Met name gewonde vogels blijven soms nog dagen, weken rondfladderen voordat ze sterven.

De hoeveelheid dieren die afgeschoten worden bepalen jagers aan de hand van tellingen van de Wild Beheer Eenheid (WBE). De WBE is alleen vertegenwoordigd door jagers. De werkgroep ziet dit als slagers die hun eigen vlees keuren. Er zouden meer onafhankelijke tellingen moeten worden uitgevoerd zoals door de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Jachthutten en jachtstoelen
Jagers maken gebruik van jachthutten en jachtstoelen, van waaruit ze de dieren afschieten. Ook worden deze plekken als voederplek gebruikt om de dieren te lokken, waardoor het afschieten nog gemakkelijker is. Deze bouwsels zijn illegaal en zouden verwijderd moeten worden.

Wat willen wij

De werkgroep Kunderberg-Natuur heeft verschillende ideeën om het aantal wilde dieren in dit Natura 2000 gebied weer te vergroten.

1. Het vergroten van schuilgelegenheid voor de dieren en het aanleggen van verbindingen tussen de verschillende gebieden zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen. De schuilgelegenheid voor de dieren kan vergroot worden door de randen van akkers en de nog aanwezige graften meer te beplanten met hagen en struiken. De Provincie Limburg heeft al het mooie plan opgevat om een miljoen bomen te planten; dit kan ten dele ook in de vorm van struiken en hagen voor graften op de Kunderberg.

2. Stop de jacht! Hoewel de meeste dieren in aantallen achteruit gaan blijven jagers dieren doden.. De werkgroep is van mening dat de Kunderberg een jachtvrij gebied zou moeten zijn, waar de dieren weer in aantal kunnen toenemen. Het leed van de dieren én van de mensen die van hun houden zou belangrijker moeten zijn dan het plezier van enkelen om dieren dood te schieten.
Naast de ergernis over het verdwijnen van de dieren zijn er ook veiligheidsaspecten:
- voor langsfietsende kinderen en wandelaars creëren de jagers en hun schoten een bedreigende sfeer en gevaarlijke situaties.
- er zijn reeds verschillende incidenten geweest met jagers (schietincident met omwonenden en intimidatie door een groep jagers van omwonenden).Actueel

illegale jachthutten in Voerendaal moeten worden afgebroken
Omdat het bezoek van deze site zeer gering is hebben we besloten deze site op korte termijn op te heffen. Voor meer informatie over de jacht en natuur verwijzen wij naar de facebooksite van "de vrienden van de Putberg en Kunderberg".

Eind vorig jaar diende Animal Rights een handhavingsverzoek in tegen illegale jachthutten in de gemeente Voerendaal in de provincie Limburg. Met succes: de gemeente heeft besloten dat de jachthutten in strijd met het bestemmingsplan zijn gebouwd en dus verwijderd moeten worden.
De werkgroep Kunderberg-natuur had de gemeente al eerder gewezen op de illegale jachthutten, maar de gemeente wilde niet tot actie overgaan zonder handhavingsverzoek. De werkgroep startte ook een petitie tegen de jacht bij de Kunderberg.

Jessica Smit, Animal Rights: “Wij hebben de burgemeester verzocht om de jachthutten, stoelen en andere bouwwerken af te breken. Wilde, beschermde dieren werden waarschijnlijk al jarenlang vanuit illegale bouwwerken afgeschoten. Dat kan nu niet langer.”
In een bestemmingsplan wordt omschreven welke bestemming een bepaald gebied heeft, bijvoorbeeld wonen, natuur, agrarisch of water. In een bestemmingsplan wordt ook omschreven welke activiteiten er in deze gebieden zijn toegestaan en aan welke vereisten een bouwwerk moet voldoen. Vaak is het verboden om een bouwwerk zonder een omgevingsvergunning te plaatsen. Ook voor de jachthutten in Voerendaal zijn vergunningen nodig, maar die zijn nooit afgegeven.

Na het handhavingsverzoek van Animal Rights zijn er op diverse locaties controles uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente. De eigenaren hebben de opdracht gekregen om de jachthutten af te breken. Doen ze dit niet dan worden er boetes uitgedeeld. Smit: “Wij zijn blij dat de gemeente ons verzoek serieus in behandeling heeft genomen en dat de jachthutten verwijderd worden.”

Wist U dat...

Wist U dat...


... soorten op de wildlijst tijdens het jachtseizoen zonder enige reden, nut of noodzaak mogen worden gedood, puur voor het plezier van de jagers en dat naast de vrij bejaagbare soorten op de wildlijst voor sommige andere diersoorten landelijke en provinciale vrijstellingen worden verleend zodat zij gedurende het gehele jaar mogen worden afgeschoten? Dit geldt o.a. voor de Canadese gans, vos, kauw en kraai. Voor diersoorten die niet op de wildlijst staan en waarvoor geen vrijstellingen gelden worden vaak ontheffingen verleend. Als ook die ontbreken kunnen jagers via 'aanwijzingen' een 'license to kill' verkrijgen. Zo kan in dit systeem uiteindelijk elk dier vogelvrij worden verklaard.

... vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, de Natuur- en Milieufederatie Limburg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting Het Limburgs Landschap deel uitmaken van het bestuur van de Faunabeheereenheid Limburg? Natuurorganisaties lenen zich er dus voor om samen met de jagersclub een faunabeheerplan op te stellen waarin het afschot van wilde dieren wordt vastgesteld. Nu zijn deze organisaties zeker geen voorstanders van een ongebreidelde jacht, maar door de samenstelling van de Faunabeheereenheid zijn zij ten opzichte van de andere geledingen altijd in de minderheid en kunnen zij het beleid van de FBE niet beïnvloeden. Het is jammer dat zij zich dan toch als schaamlap voor de jagersbelangen laten misbruiken en hun naam aan een faunabeheerplan verbinden.

... volgens de jagers juist de mees (na das, wild zwijn en grauwe gans) op de vierde plek staat in de 'Top 5' van de schadeveroorzakende dieren? Koolmezen, pimpelmezen en staartmezen zijn kennelijk dieren die de maatschappij grote schade berokkenen. Deze mezenfabel vindt u terug op pagina 90 van 'Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2019-V2020-08-27 Ingediend'. Daar kunt u dan ook direct lezen dat de meeste schade door wilde dieren kennelijk aan 'blijvend grasland' wordt toegebracht. U weet wel: Gras, dat zijn die groene sprieten die overal groeien en binnen de kortste tijd een halve meter hoog zijn. Het is toch zeer verbazingwekkend dat dieren volgens jagers en boeren dit grasland zozeer weten te beschadigen dat de provincie in 2019 van uw belastinggeld € 230.927,- schadevergoeding uitkeerde. Hier schuilt zeker een addertje onder het gras!

... dat het bureau 'Altenburg & Wymenga' in opdracht van de provincie Friesland heeft onderzocht hoeveel schade ganzen aan grasland toebrengen? Uit dit onderzoek bleek dat ganzen het grasland nauwelijks schaden en dat de door 'beëdigde taxateurs' in opdracht van de boeren getaxeerde schade in geen enkele verhouding staat tot de gemeten waardes van de hoogte van het gras. (Altenburg & Wymenga: "Effecten van verjaging op vraatschade door ganzen in Fryslân"; J.B. Latour, M. Pot, J. Stahl 2019). Wij nemen aan dat het Friese gras niet erg verschilt van het Limburgse.

... dat jagers wilde dieren buiten het jachtseizoen bijvoeren? Zo zorgen ze voor een grotere populatieomvang die dan volgens hun eigen tellingen te groot wordt geacht zodat ze de dieren weer kunnen afschieten. Dat noemen ze dan 'beheer'.

... dat de Limburgse jagers in het seizoen 2019 - 2020 volgens hun eigen rapportage'Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2019-V2020-08-27 Ingediend' blz. 72) in totaal 3.821 houtduiven, 2.112 wilde eenden, 1.276 fazanten, 2.471 hazen en 1.923 konijnen hebben gedood? Hierbij zijn niet eens alle gegevens aangeleverd! De genoemde soorten zijn de dieren van de wildlijst die - zoals u inmiddels weet - gedurende het jachtseizoen zonder nut of noodzaak en puur voor het plezier van de jagers mogen worden afgeschoten. Maar voor het begrip 'Plezierjacht' deinzen de jagers in dit verband zelf terug; zij noemen het eufemistisch 'Benuttingsjacht Wildsoorten'.

... in Nederland door ongeveer 27.000 jagers ieder jaar ongeveer een miljoen dieren worden gedood? Daarvan zijn bij benadering:
330.000 ganzen
200.000 duiven
100.000 kraaien
100.000 eenden
90.000 kauwen
85.000 hazen
26.000 konijnen
16.000 reeën
17.000 fazanten
12.000 vossen
(bron: https://www.animalrights.nl/afschot-van-wilde-dieren-cijfers)

... dat de hazen en konijnen inmiddels op de lijst van bedreigde diersoorten staan en ook de populaties van de andere soorten op de wildlijst drastisch in aantal zijn teruggelopen. Hierbij kan men zich de terechte vraag stellen hoe dit mogelijk is, gelet op het feit dat jagers een verplichting hebben tot conservering van de wildstand.
De faunabeheereenheid Limburg zegt het zelf:
"De jager heeft daarbij de wettelijke plicht om een zodanige stand te handhaven dat schade wordt voorkomen en er genoeg wild overblijft om de stand goed te houden."
(Bron:https://limburg.faunabeheereenheid.com/algemeen).
Toch worden bejaagde soorten met uitroeiing bedreigd, hetgeen afdoende aantoont dat het door hen beleefde plezier aan het doden van weerloze dieren voor jagers de feitelijke drijfveer is.

... dat hazen en konijnen - ondanks het feit dat zij op de lijst van bedreigde diersoorten staan - nog steeds worden bejaagd?

... niet alleschoten direct dodelijk zijn? Het overgrote deel van de dieren die in het vizier van de jager komen, wordt aangeschoten en hen wacht een gruwelijk lot. Als de jager of zijn hond het gewonde dier vindt, wordt het doodgeknuppeld of krijgt zijn nek gebroken; als het gewonde dier de jachtpartij overleeft dan bloedt het dood, sterft van de honger of crepeert aan een pijnlijke infectie. Als ook dit niet tot een einde leidt, mag het dier verminkt en kreupel zijn resterende levensweg vervolgen. Het is maar wat je leuk vindt.

... dat jagers het jagen als 'oogsten' aanduiden? Ze zaaien niet, maar oogsten wel en vergelijken vervolgens appels met peren.

... dat de tellingen die de jagers uitvoeren geen betrouwbaar beeld van de realiteit schetsen?
Zo komt het onderzoeksinstituut Alterra, verbonden aan de universiteit van Wageningen, tot de conclusie :
" ... dat de huidige telmethoden geen nauwkeurig beeld geven van de werkelijke omvang en structuur van de populaties wilde hoefdieren. Toch worden de telresultaten gebruikt als onderbouwing van het afschot in het kader van het populatiebeheer, soms zelfs na toepassing van, niet altijd even goed onderbouwde, standaardcorrecties voor gemiste dieren."
(Bron: Alterra | Wageningen UR, "Schadeveroorzakende zoogdiersoorten in Nederland; inzicht in betrouwbaarheid van aantalbepalingen", Alterra-rapport 2426, G.W.T.A. Groot Bruinderink, P.W. Goedhart, D.R. Lammertsma en J.J.A. Dekker).

... dat de jagers erin zijn geslaagd zich zo te positioneren, dat zij bij alle beleids- en besluitvormingsprocessen betreffende de jacht worden betrokken? Zij voeren zelf de wildtellingen uit (die door niemand worden gecontroleerd), stellen op basis van hun eigen tellingen een faunabeheerplan op  waarin de afschotdoelen worden vastgelegd (dit gebeurt zogenaamd in overleg met de provincie, maar het provinciebestuur legt de jagers niets in de weg) en vervolgens rapporteren zijzelf na afloop de afschotcijfers (zonder enige controle door derden). Ook publiceren de jagers gegevens betreffende aanrijdingen met wild om met deze ook weer door henzelf verzamelde cijfers voor afschot ten behoeve van de verkeersveiligheid te pleiten. Op hun handelen in het veld vindt geen enkel toezicht plaats en de naleving van wettelijke verplichtingen op basis van de Wet Natuurbescherming wordt door niemand gecontroleerd.

... dat de provincie Limburg jagers tot BOA's wil benoemen? Dan mogen ze zichzelf controleren.

... dat de beweringen door jagers betreffende de noodzaak van beheer en schadebeperking vaak niet wetenschappelijk zijn onderbouwd? Wetenschappelijk onderzoek weerspreekt geregeld hun doctrines, maar dergelijke studies worden door jagers en provinciebestuur terzijde geschoven. Hieruit blijkt weer dat de jacht puur een doel op zichzelf is en geen zinnig doel in het kader van natuurbeheer dient.

Media

Video's

Interview ZO-nieuws met Anne Hanssen

Foto's

Contact

Contactformulier