Home

Welkom op de startpagina van Kunderberg-natuur
Wie zijn wij

Wij zijn een werkgroep bestaande uit......
Wat willen wij

De Kunderberg
De Kunderberg is een uniek natuurgebiedje dat ingeklemd ligt tussen Kunrade, Ubachsberg en Welten. Het bestaat uit een bosje, holle wegen en de beroemde kalkgraslanden waar orchideeën goed gedijen. Ruim 80 zeldzame plantensoorten komen hier voor, waaronder de grote muggenorchis. Typisch zijn ook de graften en terrassen op een helling om de erosie tegen te gaan. Zeldzame dieren zoals de vroedmeesterpad en de hazelworm leven hier; daarnaast vinden we er dassen, eekhoorns, reeën, hazen, konijnen, en enkele fazanten. Veel inwoners van Voerendaal en verre omstreken gaan graag wandelen in dit unieke Natura 2000 gebied. Ook wordt de weg door het gebied gebruikt door kinderen uit Ubachsberg die naar school toe fietsen.


Achteruitgang
Voor al deze mensen is het een bijzondere ervaring wanneer zij een haas of ree tegenkomen. Dit wordt echter elk jaar een grotere zeldzaamheid. De bewoners aan de voet van de Kunderberg wonen er vaak al tientallen jaren en weten dat er vroeger veel meer hazen, reeën, konijnen, vossen, fazanten en patrijzen waren. Het is nu een zeldzaamheid geworden om deze dieren in het wild te zien. Ook het aantal vogels en kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën is sterk terug gelopen. Het is bekend dat er een algemene teruggang is van de biodiversiteit in Nederland.


Wat willen wij?
De werkgroep Kunderberg-Natuur heeft verschillende ideeën om het aantal wilde dieren in dit Natura 2000 gebied weer te vergroten.

1. Het vergroten van schuilgelegenheid voor de dieren en het aanleggen van verbindingen tussen de verschillende gebieden zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen. De schuilgelegenheid voor de dieren kan vergroot worden door de randen van akkers en de nog aanwezige graften meer te beplanten met hagen en struiken. De Provincie Limburg heeft al het mooie plan opgevat om een miljoen bomen te planten; dit kan ten dele ook in de vorm van struiken en hagen voor graften op de Kunderberg.

2. Stop de jacht! Onlangs is weer een jachthut geplaatst waarvandaan jagers op de dieren kunnen schieten. Het is vreselijk om te zien dat de enkele wilde dieren die er nog zijn door jagers worden neergeschoten en meegesleept. Bovendien veroorzaakt het een onveilig gevoel dat mensen met geweren rondlopen in een omgeving waar ook jongeren naar school fietsen en wandelaars van de natuur genieten.


De haas
In de jaren '70 zijn veel hazen gestorven, waarschijnlijk vanwege de gevolgen van ruilverkaveling. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer hersteld. Belangrijke oorzaken van sterfte onder jonge dieren zijn het maaien van graslanden en het verlies van schuilgelegenheid langs de akkerranden. Ook de hazenpest heeft slachtoffers gemaakt. Dit prachtige dier dient beter beschermd te worden. Inmiddels zijn hazen en konijnen op de rode lijst van beschermde diersoorten geplaatst en heeft de tweede kamer een motie aangenomen om deze dieren van de wildlijst af te halen. De minister van landbouw heeft desbetreffend echter nog niet gehandeld en zo mogen de jagers deze dieren helaas nog steeds verder uitroeien.

Wat kunt u doen?
Wilt u ook dat de dieren op de Kunderberg beschermd worden tegen de hobbyjagers? Meer informatie? Wilt u zich aansluiten? U kunt graag contact met ons opnemen.
Actueel

Jachthutten
De gemeente Voerendaal is in kennis gesteld van het feit dat in het buitengebied van de gemeente talloze illegale jachthutten zijn geplaatst. De werkgroep heeft de locatie van deze jachthutten aan de gemeente doorgegeven en verzocht de bouwsels te (laten) verwijderen.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de terreinen op de Kunderberg. Hoewel men van een natuurorganisatie zou mogen verwachten dat zij aandacht heeft voor dierenleed en dierenwelzijn, staat Staatsbosbeheer het de jagers jaarlijks toe om op haar terreinen het wild op te jagen, te doden en te verminken. Wij hebben staatsbosbeheer als terreineigenaar opgeroepen voortaan jagers de toegang tot deze gebieden te ontzeggen.

Aanbieden petitie
Het aanbieden van de petitie aan de Provinciale Staten is inmiddels helaas meerdere keren verschoven. Oorzaken zijn strubbelingen binnen de provincie a.g.v. het integriteitsonderzoek naar gedeputeerde Ger Koopmans en de beperkende coronamaatregelen. Het overhandigen van de petitie zou in een beknopt tijdsbestek op de stoep van het provinciehuis hebben moeten plaatsvinden en het inspreken zou enkel via een videoverbinding mogelijk zijn geweest. Wij wachten nu op versoepelingen van de coronamaatregelen, waardoor het weer mogelijk wordt de petitie op een fatsoenlijke manier onder de aandacht van het provinciebestuur te brengen. Als datum staat daarvoor (onvoorziene gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten) 28 mei a.s. gepland.

ZO-nieuws
De Limburgse zender ZO-nieuws heeft een interview uitgezonden met Anne Hanssen over de standpunten van de werkgroep.
Video

Lokale media
In lokale media zijn artikelen geplaatst om de inwoners van de gemeente Voerendaal te wijzen op het bestaan van de Werkgroep-Kunderberg, het streven om de jacht in dit natuurgebied verboden te krijgen en aandacht te vragen voor de petitie.

Petitie
De werkgroep Kunderberg-Natuur is een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen tegen de jacht op de Kunderberg.
Petitie

Wettelijk

Wetgever, provincie en terreinbeheerders
Helaas biedt bestaande wetgeving de jagers veel vrijheden om hun bloederige hobby uit te oefenen. Zo mogen bijvoorbeeld de fazant, de wilde eend, de houtduif, het konijn en de haas in het jachtseizoen (zonder aangetoonde noodzaak en puur voor het plezier van de jagers) worden bejaagd; voor het afschieten van andere diersoorten is een afschotvergunning nodig die door de provincie wordt verstrekt op basis van door jagers aangedragen argumenten. Deze afschotvergunning wordt door de provincie in het algemeen klakkeloos verleend. De eigenaren van de grond (boeren, gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap) kunnen de jagers al of niet toegang tot hun terreinen verschaffen. In het algemeen gebeurt dit probleemloos, zelfs door terreinbeheerders waarvan men zou verwachten dat zij de bescherming van flora en fauna hoog in het vaandel dragen, zoals Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap.

Wettelijke beperkingen
Toch bestaan er wettelijke regels die aan de jacht beperkingen opleggen. Helaas wordt er op de naleving van deze wetgeving niet toegezien en treedt de overheid desbetreffend niet handhavend op. Zo wordt in de uitvoeringsvoorschriften van de Wet Natuurbescherming bepaald dat een jachtgebied 40 aaneengesloten hectares dient omvatten, niet doorkruist door een weg of waterweg van minimaal 10 meter breed. De politie heeft in Nederland de taak om te controleren of aan deze voorwaarde is voldaan, maar in de praktijk gebeurt dit niet. In het versnipperde Nederland en ook in Voerendaal zullen vele jachtvelden niet aan de gestelde eis voldoen, zonder dat er wordt gecontroleerd of gehandhaafd. Ook dient de wildstand volgens de wet te worden geconserveerd. Hoewel de hoeveelheid wilde dieren in het gebied van de Kunderberg in de laatste decennia drastisch is gedaald, heeft deze achteruitgang er geenszins toe geleid dat de jacht werd beperkt. De jagers voeren betreffende de wildstand hun eigen tellingen uit en de provincie gelooft onvoorwaardelijk wat de jagers beweren.


Wat kan de gemeente doen?
In Kerkrade en recentelijk ook in Heerlen heeft de gemeente als terreinbeheerder de jacht op gemeentelijke grond verboden. Het zou mooi zijn als de gemeente Voerendaal dit voorbeeld zou volgen.

Wat kunt u doen?
Wilt u als individu alvast iets doen om de onzinnige jacht op wilde dieren uit te bannen? Koop dan geen wild meer voor thuis op tafel en bestel geen wild in een restaurant! Met deze maaltijden subsidieert u namelijk de jacht. Natuurlijk kunt u de jagers die u tegenkomt ook aanspreken op de onwenselijkheid van hun wrede hobby; gebruik echter nooit verbaal of fysiek geweld.

Jachthut

Weg met de jachthutten!
Overal in de natuur staan jachthutten die vaak illegaal zijn geplaatst. In sommige gevallen worden de wilde dieren rond deze hutten door de jagers gevoerd om het doodschieten vervolgens te vereenvoudigen. Als u zich ook aan deze praktijken stoort, bent u niet geheel machteloos.

Wat kunt u doen?
1. Maak een foto van de betreffende hut(ten) om deze aan een bezwaarschrift te kunnen toevoegen.
2. Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Toets een adres in dat zich dichtbij de hut bevindt en kijk wat het bestemmingsplan voor dit gebied is.
4. Klik op deze bestemming
5. U komt nu op een site waar alle regels met betrekking tot deze bestemming zijn vastgelegd.
6. Onder ‘Bouwregels’ kunt u vinden of de jachthutten aan de regels voldoen of niet. Zo niet, kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente.
Als voorbeeld is een van de illegale hutten op de Kunderberg in Voerendaal ingevoerd: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view
U kunt hier zien dat de inmiddels weggehaalde jachthut op grond stond met dubbelbestemming agrarisch met waarden archeologie.Dubbelklik op deze bestemming en u komt uit bij de regels voor deze bestemming. In dit geval:Hieruit blijkt dat op deze grond GEEN bouwwerken mogen worden gebouwd, dus ook geen jachthutten. De gemeente Voerendaal heeft hierop gehandhaafd.

Teken bezwaar aan!
Indien ook in uw gemeente illegale jachthutten staan, kunt u hiertegen bezwaar maken en de gemeente vragen hierop te handhaven. Een concept-bezwaarschrift om tegen illegale jachthutten bezwaar aan te tekenen kunt u navolgend downloaden.Wist U dat...

Wist U dat...


... soorten op de wildlijst tijdens het jachtseizoen zonder enige reden, nut of noodzaak mogen worden gedood, puur voor het plezier van de jagers en dat naast de vrij bejaagbare soorten op de wildlijst voor sommige andere diersoorten landelijke en provinciale vrijstellingen worden verleend zodat zij gedurende het gehele jaar mogen worden afgeschoten? Dit geldt o.a. voor de Canadese gans, vos, kauw en kraai. Voor diersoorten die niet op de wildlijst staan en waarvoor geen vrijstellingen gelden worden vaak ontheffingen verleend. Als ook die ontbreken kunnen jagers via 'aanwijzingen' een 'license to kill' verkrijgen. Zo kan in dit systeem uiteindelijk elk dier vogelvrij worden verklaard.

... vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, de Natuur- en Milieufederatie Limburg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting Het Limburgs Landschap deel uitmaken van het bestuur van de Faunabeheereenheid Limburg? Natuurorganisaties lenen zich er dus voor om samen met de jagersclub een faunabeheerplan op te stellen waarin het afschot van wilde dieren wordt vastgesteld. Nu zijn deze organisaties zeker geen voorstanders van een ongebreidelde jacht, maar door de samenstelling van de Faunabeheereenheid zijn zij ten opzichte van de andere geledingen altijd in de minderheid en kunnen zij het beleid van de FBE niet beïnvloeden. Het is jammer dat zij zich dan toch als schaamlap voor de jagersbelangen laten misbruiken en hun naam aan een faunabeheerplan verbinden.

... volgens de jagers juist de mees (na das, wild zwijn en grauwe gans) op de vierde plek staat in de 'Top 5' van de schadeveroorzakende dieren? Koolmezen, pimpelmezen en staartmezen zijn kennelijk dieren die de maatschappij grote schade berokkenen. Deze mezenfabel vindt u terug op pagina 90 van 'Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2019-V2020-08-27 Ingediend'. Daar kunt u dan ook direct lezen dat de meeste schade door wilde dieren kennelijk aan 'blijvend grasland' wordt toegebracht. U weet wel: Gras, dat zijn die groene sprieten die overal groeien en binnen de kortste tijd een halve meter hoog zijn. Het is toch zeer verbazingwekkend dat dieren volgens jagers en boeren dit grasland zozeer weten te beschadigen dat de provincie in 2019 van uw belastinggeld € 230.927,- schadevergoeding uitkeerde. Hier schuilt zeker een addertje onder het gras!

... dat het bureau 'Altenburg & Wymenga' in opdracht van de provincie Friesland heeft onderzocht hoeveel schade ganzen aan grasland toebrengen? Uit dit onderzoek bleek dat ganzen het grasland nauwelijks schaden en dat de door 'beëdigde taxateurs' in opdracht van de boeren getaxeerde schade in geen enkele verhouding staat tot de gemeten waardes van de hoogte van het gras. (Altenburg & Wymenga: "Effecten van verjaging op vraatschade door ganzen in Fryslân"; J.B. Latour, M. Pot, J. Stahl 2019). Wij nemen aan dat het Friese gras niet erg verschilt van het Limburgse.

... dat jagers wilde dieren buiten het jachtseizoen bijvoeren? Zo zorgen ze voor een grotere populatieomvang die dan volgens hun eigen tellingen te groot wordt geacht zodat ze de dieren weer kunnen afschieten. Dat noemen ze dan 'beheer'.

... dat de Limburgse jagers in het seizoen 2019 - 2020 volgens hun eigen rapportage'Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2019-V2020-08-27 Ingediend' blz. 72) in totaal 3.821 houtduiven, 2.112 wilde eenden, 1.276 fazanten, 2.471 hazen en 1.923 konijnen hebben gedood? Hierbij zijn niet eens alle gegevens aangeleverd! De genoemde soorten zijn de dieren van de wildlijst die - zoals u inmiddels weet - gedurende het jachtseizoen zonder nut of noodzaak en puur voor het plezier van de jagers mogen worden afgeschoten. Maar voor het begrip 'Plezierjacht' deinzen de jagers in dit verband zelf terug; zij noemen het eufemistisch 'Benuttingsjacht Wildsoorten'.

... in Nederland door ongeveer 27.000 jagers ieder jaar ongeveer een miljoen dieren worden gedood? Daarvan zijn bij benadering:
330.000 ganzen
200.000 duiven
100.000 kraaien
100.000 eenden
90.000 kauwen
85.000 hazen
26.000 konijnen
16.000 reeën
17.000 fazanten
12.000 vossen
(bron: https://www.animalrights.nl/afschot-van-wilde-dieren-cijfers)

... dat de hazen en konijnen inmiddels op de lijst van bedreigde diersoorten staan en ook de populaties van de andere soorten op de wildlijst drastisch in aantal zijn teruggelopen. Hierbij kan men zich de terechte vraag stellen hoe dit mogelijk is, gelet op het feit dat jagers een verplichting hebben tot conservering van de wildstand.
De faunabeheereenheid Limburg zegt het zelf:
"De jager heeft daarbij de wettelijke plicht om een zodanige stand te handhaven dat schade wordt voorkomen en er genoeg wild overblijft om de stand goed te houden."
(Bron:https://limburg.faunabeheereenheid.com/algemeen).
Toch worden bejaagde soorten met uitroeiing bedreigd, hetgeen afdoende aantoont dat het door hen beleefde plezier aan het doden van weerloze dieren voor jagers de feitelijke drijfveer is.

... dat hazen en konijnen - ondanks het feit dat zij op de lijst van bedreigde diersoorten staan - nog steeds worden bejaagd?

... dat maar ongeveer één op de vijf schoten direct dodelijk is? Het overgrote deel van de dieren die in het vizier van de jager komen, wordt aangeschoten en hen wacht een gruwelijk lot. Als de jager of zijn hond het gewonde dier vindt, wordt het doodgeknuppeld of krijgt zijn nek gebroken; als het gewonde dier de jachtpartij overleeft dan bloedt het dood, sterft van de honger of crepeert aan een pijnlijke infectie. Als ook dit niet tot een einde leidt, mag het dier verminkt en kreupel zijn resterende levensweg vervolgen. Het is maar wat je leuk vindt.

... dat jagers het jagen als 'oogsten' aanduiden? Ze zaaien niet, maar oogsten wel en vergelijken vervolgens appels met peren.

... dat de tellingen die de jagers uitvoeren geen betrouwbaar beeld van de realiteit schetsen?
Zo komt het onderzoeksinstituut Alterra, verbonden aan de universiteit van Wageningen, tot de conclusie :
" ... dat de huidige telmethoden geen nauwkeurig beeld geven van de werkelijke omvang en structuur van de populaties wilde hoefdieren. Toch worden de telresultaten gebruikt als onderbouwing van het afschot in het kader van het populatiebeheer, soms zelfs na toepassing van, niet altijd even goed onderbouwde, standaardcorrecties voor gemiste dieren."
(Bron: Alterra | Wageningen UR, "Schadeveroorzakende zoogdiersoorten in Nederland; inzicht in betrouwbaarheid van aantalbepalingen", Alterra-rapport 2426, G.W.T.A. Groot Bruinderink, P.W. Goedhart, D.R. Lammertsma en J.J.A. Dekker).

... dat de jagers erin zijn geslaagd zich zo te positioneren, dat zij bij alle beleids- en besluitvormingsprocessen betreffende de jacht worden betrokken? Zij voeren zelf de wildtellingen uit (die door niemand worden gecontroleerd), stellen op basis van hun eigen tellingen een faunabeheerplan op  waarin de afschotdoelen worden vastgelegd (dit gebeurt zogenaamd in overleg met de provincie, maar het provinciebestuur legt de jagers niets in de weg) en vervolgens rapporteren zijzelf na afloop de afschotcijfers (zonder enige controle door derden). Ook publiceren de jagers gegevens betreffende aanrijdingen met wild om met deze ook weer door henzelf verzamelde cijfers voor afschot ten behoeve van de verkeersveiligheid te pleiten. Op hun handelen in het veld vindt geen enkel toezicht plaats en de naleving van wettelijke verplichtingen op basis van de Wet Natuurbescherming wordt door niemand gecontroleerd.

... dat de provincie Limburg jagers tot BOA's wil benoemen? Dan mogen ze zichzelf controleren.

... dat de beweringen door jagers betreffende de noodzaak van beheer en schadebeperking vaak niet wetenschappelijk zijn onderbouwd? Wetenschappelijk onderzoek weerspreekt geregeld hun doctrines, maar dergelijke studies worden door jagers en provinciebestuur terzijde geschoven. Hieruit blijkt weer dat de jacht puur een doel op zichzelf is en geen zinnig doel in het kader van natuurbeheer dient.

Media

Video's

Interview ZO-nieuws met Anne Hanssen

Foto's

Contact

Contactformulier